Vedtægter

 

Foreningsvedtægter for Pro Silva, Danmark

 

Foreningen er oprettet 1. januar 2006 og har indtil videre hjemme i Randers kommune.

 

1. Formål:

Foreningen skal virke for udbredelse af kendskabet og brugen af naturnær skovdrift, således som denne driftsform bl.a. er beskrevet af ProSilva, Europa.

Foreningen skal holde sig orienteret om driftsformens udvikling i andre lande og søge at overføre egnede driftstiltag herfra til dansk skovbrug.

Foreningen skal udgøre et forum, hvor interesserede kan mødes og udveksle erfaringer om naturnær skovdrift. Dette kan dels ske ved afholdelse af ekskursioner og dels ved at gøre relevant dansk og udenlandsk litteratur og erfaringsmateriale tilgængelig på foreningens hjemmeside.

 

2. Medlemmer:

Som medlem af foreningen kan alene optages navngivne personer. Indmeldelse og udmeldelse kan kun ske pr. e-mail via hjemmesiden.

Medlemmer har ret til at deltage i foreningens arrangementer. Andre interesserede har mod betaling også mulighed for at deltage i foreningens arrangementer, hvis arrangementet er åbent for alle.

Videre har medlemmer ret til at fremsætte forslag til foreningens drift og alene medlemmer kan udpeges til at side i foreningens bestyrelse.

 

3. Kontingent:

Kontingentet for det kommende år fastsættes af bestyrelsen inden udgangen af december i året forud. Oplysning om kontingentets størrelse meddeles på foreningens hjemmeside inden 31/12, hvorefter det enkelte medlem selv må sørge for indbetaling af kontingentet.

Medlemskab af foreningen opnås således alene ved ind betaling af årskontingentet og medlemskabet er kun gældende for det indeværende år. Medlemsnyt tilgår de personer, som til enhver tid står på medlemslisten samt personer som har tilmeldt sig foreningens nyhedsbrev via hjemmesiden.

 Medlemslisten nulstilles hvert år 31/12. Foreningens kasserer udsender hvert år primo januar en reminder vedrørende kontingentbetaling til foreningens medlemmer året før.

 

4. Bestyrelsen:

Foreningens styrende organ er bestyrelsen som består af op til 15 personer med interesse for at arbejde for foreningens formål. Alle medlemmer kan hvert år inden 1. august fremsætte ønske om at blive en del af bestyrelsen. Er der ingen ledige pladser og ingen bestyrelsesmedlemmer ønsker at udtræde skal der ske kampvalg mellem alle medlemmer af bestyrelsen samt opstillede kandidater. Valget vil ske på den sidste ekskursion med deltagelse af de medlemmer, der deltager i ekskursionen. Der kan således ikke stemmes med fuldmagt. Valglisten vil blive udsendt senest 31/8 til alle medlemmer.

Bestyrelsen vælger i blandt sine medlemmer formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle 4 vælges for en to-årig periode.

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Kasseren udarbejder årsregnskab og budget samt registrerer kontingentindbetalinger. Listen over kontingentbetalinger overdrages sekretæren jf. aftale herom.

Sekretæren er hjemmesideadministrator og står for kommunikationen med foreningens medlemmer. Sekretæren ajourfører løbende foreningens medlemsliste.

Bestyrelsen forvalter foreningens midler og bekendtgør brugen af disse via et budget for kommende år, som lægges på foreningens hjemmeside senest 24/2.

 

5. Generalforsamling:

Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer finder at bestyrelsen udfører for lidt eller for dårligt arbejde, konkretiseret ved mindst et eksempel, kan de pågældende skriftligt kræve, at der indkaldes til generalforsamling.

På generalforsamlingen kan bestyrelsen væltes og erstattes af en ny, såfremt mere end halvdelen af de fremmødte stemmer herfor. Hvert fremmødt medlem har 1 stemme. Der stemmes ved håndsoprækning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Den væltede bestyrelse overleverer straks efter generalforsamlingen foreningens formue og arkivalier til den nye bestyrelse.

6. Regnskab og økonomi:

Kasseren udarbejder hvert år et årsregnskab og et budget for det kommende år. Budgettet lægges jf. vedtægtens punkt 4 på foreningens hjemmeside senest 24/2. Årsregnskabet godkendes af revisor og det påtegnede regnskab lægges på foreningens hjemmeside senest 24/2.

Bestyrelsen udpeger en revisor, som ikke må udpeges blandt medlemmer af forretningsudvalgets medlemmer, uanset om dette er nedsat eller ej.

 

6. Tegning og hæftelse:

Bestyrelsen ved formanden tegner foreningen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer personlig hæftelse for foreningens forpligtigelser.

 

7. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kan gennemføres ved at forslag herom fremsendes til bestyrelsen eller udarbejdes af bestyrelsen, som pr. mail fremsender forslaget/ene til samtlige medlemmer, der herefter har en måneds frist til at stemme. For hvert ændringsforslag har hvert medlem 1 stemme, der afgives til formanden med kopi til revisor. Forslagenes vedtagelse sker ved simpelt flertal.

Afstemninger om vedtægtsændringer kan ikke ske i januar måned.

 

8. Opløsning af foreningen:

Forslag om opløsning af foreningen rejses og behandles på samme måde som behandling af forslag til vedtægtsændringer.

I tilfælde af foreningens opløsning overføres evt. formue og arkivalier til ….

 

Vedtaget ved medlemsafstemning den 5/1 2018. 

 

 
Udskriv