Vedtægter


Foreningsvedtægter for Pro Silva, DanmarkForeningen oprettes med virkning fra 1. januar 2006 og har indtil videre hjemme i Randers kommune.

1. Formål:
Foreningen skal virke for udbredelse af kendskabet til og brugen af naturnær skovdrift, således som denne driftsform bl.a. er beskrevet af Pro Silva, Europa.

Foreningen skal holde sig orienteret om driftsformens udvikling i andre lande og søge at overføre egnede driftstiltag herfra til dansk skovbrug og vice versa.

Foreningen skal udgøre et forum, hvor interesserede kan mødes og udveksle erfaringer om naturnær skovdrift. Dette kan dels ske ved afholdelse af ekskursioner og dels ved at gøre relevant dansk og udenlandsk litteratur og erfaringsmateriale tilgængelig på foreningens hjemmeside.


2. Medlemmer:

Som medlem af foreningen kan alene optages navngivne personer. Indmeldelse og udmeldelse kan kun ske pr. e-mail via hjemmesiden, der skal indeholde en medlemsliste, som ajourføres mindst 1 gang årligt efter bestyrelsens bestemmelse.

Medlemmer har, ligesom alle andre interesserede, ret til at deltage i foreningens arrangementer og bruge foreningens hjemmeside.

Videre har medlemmer ret til at fremsætte forslag til foreningens drift og alene medlemmer kan udpeges til at deltage i repræsentantskabets møder og arbejde samt til at sidde i foreningens bestyrelse.


3. Kontingent:

Det årlige kontingent fastsættes af repræsentantskabet og bestyrelsen inden udgangen af december forud for det følgende regnskabsår. Oplysning om kontingentets størrelse meddeles på foreningens hjemmeside, hvorefter det enkelte medlem selv må sørge for indbetaling af kontingentet inden hvert års 1. marts.

Hvis et medlem ikke betaler kontingent til tiden vil vedkommende uden videre varsel blive slettet af medlemslisten.


4. Bestyrelsen:

Foreningens styrende organer består af 2 personkredse, der er interesserede i naturnær skovdrift, nemlig dels et repræsentantskab på 10-20 personer og dels en bestyrelse på mindst 3 mand.

Det påhviler repræsentantskabet at finde frem til og supplere sig med personligt interesserede repræsentanter for forskellige danske forstlige grupper, såsom grene af privatskovbruget, statsskovbruget og institutioner der arbejder indenfor forsknings- og undervisningssektorerne. Repræsentantskabet udpeger bestyrelsen, der består af en formand, en kasserer og en næstformand. Videre udpeger repræsentantskabet en revisor.


Udpegningen gælder normalt for 2 år.

Bestyrelsen tegner foreningen jf. bestemmelserne i pkt. 8.

Såfremt antallet af medlemmer i bestyrelsen af en eller anden grund bliver mindre end 3 udpeger repræsentantskabet og den/de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer det fornødne antal suppleanter, så bestyrelsen igen bliver fuldtallig.


5. Bestyrelsesarbejdet:

Bestyrelsen udstikker selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis mindst 2 medlemmer kan blive enige.

Bestyrelsen sørger for at der oprettes og drives en hjemmeside for foreningen.

Retningslinier for brug af foreningens midler aftales mellem bestyrelsen og repræsentantskabet og bekendtgøres i form af et budget for det kommende år sammen med et regnskab for det forløbne år inden det følgende års 24. februar på foreningens hjemmeside.


6. Generalforsamling:

Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer finder at repræsentantskabet og bestyrelsen udfører for lidt eller for dårligt arbejde, konkretiseret ved mindst et eksempel, kan de pågældende skriftligt kræve, at der indkaldes til generalforsamling.

På generalforsamlingen kan det siddende repræsentantskab og bestyrelsen væltes og erstattes af 2 nye tilsvarende styrende organer, såfremt mere end halvdelen af de fremmødte stemmer herfor. Hvert fremmødt medlem har 1 stemme, der kan afgives ved håndsoprækning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Den væltede bestyrelse overleverer snarest efter generalforsamlingen foreningens formue og arkivalier til den nye bestyrelse.


7. Regnskab og økonomi.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Kassereren udarbejder efter årets udgang et årsregnskab, der med revisors påtegning bekendtgøres på foreningens hjemmeside inden førstkommende 24. februar, jf. pkt. 5.


8. Tegning og hæftelse.

Bestyrelsen ved formanden tegner foreningen. Kassereren varetager registrering af indtægter, betaling af udgifter og udarbejdelse af årsregnskab.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.


9. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan gennemføres ved at forslag hertil fremsendes til bestyrelsen, som pr. mail videresender forslaget/ene til samtlige medlemmer, der herefter har en måneds frist til at stemme. For hvert ændringsforslag har hvert medlem 1 stemme, der afgives til formanden med kopi til revisor.

For at opnå vedtagelse af et ændringsforslag kræves et flertal af de afgivne stemmer.


10. Opløsning af foreningen.

Forslag om opløsning af foreningen rejses og behandles på samme måde som behandling af forslag til vedtægtsændringer.

I tilfælde af foreningens opløsning overføres evt. formue og arkivalier til Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm.


Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 15.12.2005.
 
Udskriv