Om Pro Silva Danmark


Pro Silva er en europæisk sammenslutning af skovfolk, som går ind for skovdyrkning baseret på naturlige processer. Efter grundlæggelsen af Pro Silva i Slovenien i 1989 er der oprettet afdelinger i en række lande, herunder Danmark.Pro Silva’s idégrundlag:

Sammen med vægten på bæredygtighed går Pro Silva ind for en brug og dyrkning af skovene, som følger naturlige processer. Herved reduceres såvel den økonomiske som den økologiske risiko ved skovdrift. Pro Silva er overbevist om, at det er muligt afhængigt af klima, udgangstilstand m.v i de fleste bevoksninger  over tid at omlægge skovdriften fra den gennem måske et par hundrede år praktiserede rene fladedrift til mere naturnær drift.

Pro Silva kan beskrive sig selv således:


Pro Silva mener overordnet:

 • at skovbrugssektoren i Danmark har en væsentlig rolle at spille i nutidens miljø-, klima-, social- og erhvervspolitik.

   

 • at skovene spiller en vigtig økologisk og landskabelig rolle.

   

 • at skovbrugserhvervet i den forbindelse skal opfattes som væsentlig for at betydelige samfundsmæssige goder og behov kan tilgodeses.

   

 • at skovbruget – det private som det offentlige – for at kunne opfylde denne rolle, må bygge på bæredygtighed, det vil sige en ligeværdig prioritering af sociale, biologiske og økonomiske målsætninger.

   

 • at ansvarlig drift og udnyttelse af skovenes tømmer- og naturressourcer i den forbindelse er vigtige parametre.

   

 • at målsætninger for skovbruget kan vægtes forskelligt afhængig af ejer, men tydeligt og entydigt bør fremgå af virksomhedernes/institutionernes vægtede missioner/visionerPro Silva forefægter endvidere:

 • at driften af skovene udnytter de naturlige processer i naturen. Den gennem måske et par hundrede år generelt praktiserede fladedrift har i mange tilfælde vist sig at indebære store risici med hensyn til stormfare og biologiske og klimamæssige påvirkninger. Ændringer i klima forventes at forstærke disse tendenser.

   

 • at det på længere sigt er muligt og ønskeligt i de fleste bevoksninger at omlægge skovdriften til mere naturnær drift. Omlægningen vil tidsmæssigt være meget afhængig af klima og udgangspunkt i jordbund og foreliggende bevoksningstilstand.

   

 • at naturnær skovdrift har det primære formål at bevare et godt skovklima og på denne måde  sprede risici og forblive i kontrol med de faktorer, som er afgørende for at skovmiljøet bevares til fordel for biodiversiteten og vækstpotentialet på biotopen. Herved reduceres såvel den økonomiske som den økologiske risiko ved skovdrift.

   

 • at naturnær skovdrift er en relevant mulighed både i løvtræskovbruget og i nåletræskovbruget.

   

 • at skovenes æstetiske potentiale ikke nødvendigvis øges ved at blande træarter og aldre overalt, men at en bevoksningsstruktur forøger publikums oplevelsesmuligheder i skoven.


Pro Silva lægger vægt på:

 • at der en forholdsvis bred konsensus om definitionen af naturnær drift, så begrebet kan diskuteres objektivt.

   

 • at begrebet naturnær drift indpasses i den forstlige terminologi på en sådan måde, at alternativerne forstås af skovbrugsuddannede.

   

 • at begrebet naturnær drift defineres ud fra en pragmatisk dansk synsvinkel, som indebærer at en bred vifte af kendte skovdyrkningssystemer kan anvendes.


Pro Silva anser i henhold til ovenstående:

 • at der er en lang overgangsfase mellem det traditionelt drevne skovbrug til rent naturnært skovbrug, hvor værktøjskassen må accepteres at være vid og rummelig.

   

 • at en lang række skovdyrkningssystemer gående fra plenterwald over gruppevis drift til mindre renafdrifter kan indpasses i det naturnære skovbrug.

   

 • at naturnært skovbrug ikke er foreneligt med brug af kemi.

   

 • at den vigtigste parameter i den naturnær drift er bevarelse af skovklimaet.

   

 • at naturnær skovdrift manifesterer sig forskelligt afhængig af jordbund og klima.

   

 • at træartsvalget må afhænge af lokale betingelser og erfaringer og fremtidige forventninger.

   

 • at hjemmehørende træarter kan være optimale, men de sidste års erfaringer har vist stor variation i deres modstandskraft. Naturnært skovbrug er derfor ikke uforeneligt med introduktion af fremmede træarter – det sidste skal ses i forbindelse med en forventelig ændring af vort klima, hvor pt. nu hjemmehørende træarter kan komme i vanskeligheder.

   

 • at der er stærkt behov for øget forskning/erfaringsindsamling i det naturnære skovbrug.


Pro Silva vil derfor gerne stille sig til rådighed som:

 • en platform til aktuelle og fremtidige drøftelser om dansk skovdrift.

   

 • hvor vi gerne vil diskutere opfattelser.

   

 • og konfrontere meninger.

   

 • og udfordre synspunkter.

Derfor meld dig ind i Pro Silva!

 
Udskriv